2012 October 21st to November 24th Nishinomiya Funasaka Biennale